Situaties die kunnen leiden tot aansprakelijkheid

 

Situaties die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheidHieronder worden situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de praktijk regelmatig hebben plaatsgevonden. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Het is afhankelijk van de specifieke, individuele situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen cq of er dekking is op de verzekering.

 

 

A. Ten aanzien van de boekhouding:
- Nalaten een boekhouding bij te houden
- Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie
- In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de rechtspersoon
B. Het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen.
C. Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken.
D. Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen.
E. Het verwaarlozen van de kredietbewaking.
F. In situaties van dreigende betalingsonmacht crediteuren van de rechtspersoon selectief betalen.
G. Het niet of niet op tijd informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
H. Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten.
I. Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen.
J. ‘Zwart’ ontvangen en ‘zwart’ betalen van bedragen (incl. lonen).
   


 

 

Lees ook: Jurisprudentie