Kerkgenootschappen

 

KerkbankjesIn elk van de besturende of toezichthoudende functies binnen een kerkgenootschap kunnen de natuurlijke personen in privé worden aangesproken voor schade veroorzaakt in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder.

De wetgeving die de (interne) bestuurdersaansprakelijkheid regelt voor reguliere verenigingen en stichtingen is niet van toepassing op kerkgenootschappen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim tegen een bestuurder zal dan ook vaak gebaseerd zijn op de statuten van het kerkgenootschap dan wel op de regels van een overkoepelende orde.

Bij kerkgenootschappen is het risico op externe aansprakelijkheid van de bestuurder groter dan bij verenigingen en stichtingen. In tegenstelling tot verenigingen en stichtingen, zijn de kerkelijke rechtspersonen niet gebonden aan onbevoegde handelingen van haar bestuurders en/of toezichthouders, tenzij de kerkelijke rechtspersoon voordeel heeft genoten van deze handeling.

Het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico bij kerkgenootschappen wijkt dus sterk af van het risico dat reguliere verenigingen en stichtingen lopen. HDI biedt met de Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor kerkgenootschappen (BTK-verzekering) een maatwerkoplossing.

 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert: de kosten van verweer en de uiteindelijke schadevergoeding

 

Verzekerd zijn onder andere: het moderamen, de kerkenraad, de diaconie, de penningmeester, specifieke commissies

 

Lees ook: Verzekering