Situaties die kunnen leiden tot aansparkelijkheid

 

Hieronder worden situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de praktijk regelmatig hebben plaatsgevonden. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Het is afhankelijk van de specifieke, individuele situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen cq of er dekking is op de verzekering.

 

A. Ten aanzien van de boekhouding:
- Nalaten een boekhouding bij te houden
- Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie
- In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de rechtspersoon
B. Het niet tijdig melden van betalingsonmacht aan de fiscus, bedrijfsvereniging en bedrijfs(tak)pensioenfonds (Tweede Misbruikwet).
C. Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken.
D. Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen.
E. Het verwaarlozen van de kredietbewaking.
F. In situaties van dreigende betalingsonmacht crediteuren van de rechtspersoon selectief betalen.
G. Het niet of niet op tijd informeren van aandeelhouders en commissarissen over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
H. Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lees ook: Jurisprudentie