Privacy

 

Bij de aanvraag, wijziging en/of uitvoering van een verzekering vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. HDI hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Met uw persoonsgegevens wordt dan ook zorgvuldig omgegaan. HDI verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, het Protocol Incidentwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij HDI (Postbus 925, 3000 AX Rotterdam). De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 Al Den Haag).


HDI heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt in het meldingenregister van de Autoriteit Persoonsgegevens zien welke verwerking van gegevens HDI heeft aangemeld (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 

Gebruik van persoonsgegevens
Bij de aanvraag, wijziging of uitvoering van een verzekering vragen wij om uw persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van: de financiële sector, HDI en haar medewerkers.

Ten behoeve van onze dienstverlening maken wij in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van u verstrekken. Met deze derden maken wij in bewerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Raadpleging databank Stichting CIS
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Borderwijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigde agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van de Stichting CIS.

 

Gebeurtenissenadministratie en persoonlijk onderzoek
Persoonsgegevens die in verband staan met gebeurtenissen die van belang kunnen zijn voor de veiligheid en integriteit van HDI en haar medewerkers en om die reden speciale aandacht behoeven, kunnen worden opgenomen in een gebeurtenissenadministratie. Als een feitenonderzoek geen of onvoldoende uitsluitsel geeft voor het nemen van een beslissing bij een verzekeringsaanvraag, lopende verzekeringsovereenkomst, schademelding of andere aanspraak op uitkering of prestatie in verband met een verzekering, of als op basis van een feitenonderzoek een redelijk vermoeden van verzekeringsfraude of andere vormen van oneigenlijk gebruik van verzekeringsproducten of –diensten is ontstaan, kan een persoonlijk onderzoek worden ingesteld. Hiervoor kan een gecertificeerd onderzoeksbureau worden ingeschakeld. Bij een persoonlijk onderzoek nemen wij de regels uit de “Gedragscode persoonlijk onderzoek” in acht. Deze Gedragscode staat op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.

 

Registers
Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, waaronder het voorkomen en bestrijden van fraude, maken wij naast een gebeurtenissenadministratie gebruik van registers. Wij maken gebruik van het incidentenregister en het interne- en externe verwijzingsregister. Deze registers worden beheerst door de afdeling Compliance & Veiligheidszaken. Een deel van de gegevens uit het incidentenregister(te weten het interne verwijzingenregister) kan geraadpleegd worden door geautoriseerde medewerkers van andere onderdelen binnen HDI. In geval van een onderzoek naar fraude worden uw gegevens geregistreerd in het incidentenregister. Als wij de gerechtvaardigde overtuiging hebben dat er is gefraudeerd, nemen wij uw gegevens op in het externe verwijzingsregister. Dit is het gedeelte van het incidentenregister dat raadpleegbaar is voor geautoriseerde medewerkers van andere financiële instellingen. Als u door HDI in het externe verwijzingsregister wordt geregistreerd, krijgt u hiervan persoonlijk bericht. Uiteraard verwerken wij dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. Elke verwerking vindt plaats in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en wij dragen er zorg voor dat de verwerking op een zorgvuldige wijze geschiedt.

 

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
Voor de behandeling van een claim kan het voor ons noodzakelijk zijn om gegevens betreffende uw gezondheid te verwerken. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Medische gegevens zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld. De verwerking van medische gegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (arts). Voor de behandeling van een claim kan het nodig zijn dat bepaalde medewerkers kennis nemen van hiervoor strikt noodzakelijke medische gegevens. De medisch adviseur zal hen dan die medische gegevens verstrekken die strikt noodzakelijk zijn voor de behandeling van de claim. Deze medewerkers hebben ten aanzien van die medische gegevens een geheimhoudingsplicht. Als wij daarnaast gegevens van uw arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd.

 

Daarnaast kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn gepleegd, hoeft u niet bij ons te melden. De van u verkregen strafrechtelijke gegevens verwerken wij uitsluitend voor de in de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Fraude Protocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentwaarschuwingssysteem financiële instellingen. Persoonsgegevens betreffende criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en opsporingsdiensten.


Inzage en correctie
Wanneer u al een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of en in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden, dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek kunt u richten aan HDI, afdeling Sales, Postbus 925, 3000 AX Rotterdam. Binnen vier weken ontvangt u bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan.

 

Een verzoek om inzage, correctie en verzet van de gegevens die worden geregistreerd ter waarborging van de veiligheid en integriteit kunt u richten aan HDI, afdeling Compliance & Veiligheidszaken, Postbus 925, 3000 AX Rotterdam.

 

Recht van verzet
Persoonsgegevens worden door HDI ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij HDI, afdeling Compliance & Veiligheidszaken, Postbus 925, 3000 AX Rotterdam.

 

Nieuwe ontwikkelingen
Wij wijzen erop dat wij deze privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig kunnen wijzigen. De meest recente versie van deze privacy statement kunt u vinden op deze website. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te bekijken.

 


Vragen
Als u vragen heeft over het privacy statement dan kunt u zich wenden tot HDI, afdeling Compliance & Veiligheidszaken, Postbus 925, 3000 AX Rotterdam.